Στην πρόσληψη40 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (έως πέντε μήνες) για τις ανάγκες πυρασφάλειας θα προχωρήσει  Δήμος Χαλανδρίου.

Ειδικότερα, τα άτομα που θα προσληφθούν θα καλύψουν τις εξής θέσεις:

ΚΩΔ. ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ Δεκατέσσερα (14 ) Έως ΠΕΝΤΕ ΜΗΝΕΣ
  2 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ   Δέκα (10)   Έως ΠΕΝΤΕ ΜΗΝΕΣ
  3 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ   Δύο (2)   Έως ΠΕΝΤΕ ΜΗΝΕΣ
  4 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ   Δεκατέσσερα (14)   Έως ΠΕΝΤΕ ΜΗΝΕΣ

Η υποβολή των αιτήσεων θα διαρκέσει από την επόμενη της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο Δημοτικό κατάστημα, Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρι, έως και την Παρασκευή 30/6/2023.